Política de privacitat

1. DRET D’INFORMACIÓ I FINALITAT

ALEGRIA MIRALLES FUSTE es compromet clarament amb el compliment de la normativa espanyola de protecció
de dades de caràcter personal i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la
implementació de les mesures de seguretat recollides en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció
de dades personals (en endavant, RDLOPD).

ALEGRIA MIRALLES FUSTE posa a disposició dels usuaris la política de privacitat de l’entitat informant als usuaris
respecte als següents aspectes:

– En compliment del que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, s’informa que ALEGRIA MIRALLES FUSTE és
Responsable del tractament, amb un fitxer degudament registrat en el Registre General de Protecció de Dades, en el
qual s’inclouran les dades personals que vostè ens faciliti, essent sotmeses als controls i normes establertes en el
Reglament de Mesures de Seguretat. La direcció del responsable del fitxer és MOSSEN SAMUEL, 9 – TORTOSA
(TARRAGONA).

– La finalitat per la qual es recullen les dades serà la de cada cas concret, però sempre tindrà com a objecte
gestionar el servei prestat per ALEGRIA MIRALLES FUSTE al client dins el marc de la relació comercial que els
uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions, recomanacions i confeccionar nous productes a
partir de les preferències dels nostres clients.

2. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ, OPOSICIÓ (ARCO) I REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT

En virtut de les lleis abans esmentades l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
de les seves dades, a través de correu electrònic a info@casallebra.com, o enviant un correu postal a la següent
adreça: MOSSEN SAMUEL, 9 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).

L’usuari podrà donar-se de baixa en qualsevol moment de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats, responent
a qualsevol correu electrònic remès per ALEGRIA MIRALLES FUSTE i indicant a l’assumpte “Donar de baixa”.

3. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un
asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma
lliure i inequívoca, que les seves dades son necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent
voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a
ALEGRIA MIRALLES FUSTE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Les dades facilitades pels usuaris podran seran tractades per realitzar alguna de les següents finalitats:

· Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol
altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes
comunicacions seran realitzades per ALEGRIA MIRALLES FUSTE i relacionades sobre els seus productes i serveis,
o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas,
els tercers mai tindran accés a les dades personals.

· Realitzar estudis estadístics.

· Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol
de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

· Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

ALEGRIA MIRALLES FUSTE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran
cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà
prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars. Totes les dades sol·licitades a través
del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no
siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a
les seves necessitats.

4. MESURES DE SEGURETAT

Conforme el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les Mesures de Seguretat dels fitxers
automatitzats i no automatitzats amb dades de caràcter personal i segons amb el que especifica l’article 81 del
RDLOPD, ALEGRIA MIRALLES FUSTE ha adoptat les mesures d’índole tècnic i organitzatiu necessaries per
garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, confidencialitat i privacitatde les
mateixes, així com evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.powered by Globals All rights reserved 2014-2016 © | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Admin